« براي خريد كتاب به قسمت اخبار نشر مراجعه فرماييد»
سبد خريد | فهرست كتابها | فهرست نويسندگان | تماس باما | English  
 :: صفحه اول
 :: برق و الكترونيك
 :: پليمر
 :: رياضي
 :: شيمي
 :: صنايع
 :: عمران
 :: فيزيك
 :: كامپيوتر
 :: مهندسي دريا
 :: متفرقه
 :: معدن
 :: مكانيك
 :: مهندسي پزشكي
 :: نساجي
 :: هوافضا
 :: نفت
 :: فلسفه علم
 :: فرم ها
 :: اخبار نشر
 :: كتابهاي در دست چاپ
 :: كتابهاي جديد در سال جاري
 :: پيوندها


بيو پليمرهاي زيست تخريب پذير و خوراكي در بسته بندي مواد غذايي و دارويي
تيراژ : 1000
سال انتشار : 1388  چاپ اول
شابك : 978-964-463-387-4
صفحات : 542
قيمت به ريال : 74500

نويسندگان : بابك قنبرزاده, هادي الماسي , يونس زاهدي    مترجم : --معرفي كتاب:
آلودگي ناشي از پلاستیکهای سنتزی تولید شده از مشتقات نفتي و مشكلات ناشي از روشهاي مختلف آلودگي زدایی (مانند دفن كردن، سوزاندن و بازيافت آنها) توجه پژوهشگران را در طی سالهای اخیر به امکان استفاده از پلیمرهای طبیعی زیست تخریب پذیر در تولید مواد بسته بندی معطوف کرده است. این کتاب در مورد ساختار شیمیایی بیوپلیمرها و روشهای تولید فیلمهای بسته بندی از آنها بحث میکند. همچنین روشهای اندازهگیری خواص، بهبود ویژگیهای مکانیکی و بازدارندگی فیلمهای بیوپلیمری و کاربردهای مختلف آنها به تفصیل مورد بحث قرار گرفتهاند. همچنین برخی از جدیدترین مباحث دانش بستهبندی (مانند فیلمهای ضد میکروبی و نانوکامپوزیتهای بر پایۀ پلیمرهای طبیعی) نیز مورد بررسی قرار گرفتهاند. با توجه به بین رشتهای بودن مباحث مربوط به بیوپلیمرها، مطالب این کتاب میتواند مورد استفادۀ محققین و علاقمندان رشتههای مهندسی پلیمر، مهندسی صنایع غذایی و مهندسی شیمی و داروسازی قرار گیرد.
فهرست كتاب:
فهرست

س پیشگفتار مؤلفین ................................................................................................
1 فصل اول: بیوپلیمرهای زیست تخریب پذیر و خوراکی ...................................
1 1-1. مقدمه ........................................................................................................
3 1-2. پلیمرهای زیست تخریب پذیر .................................................................
4 1-3. طبقه بندی بیوپلیمرهای مورد استفاده در تولید بسته بندیهای زیستی .....
5 1-4. روشهای استفاده از بیوپلیمرها در بسته بندی .........................................
6 1-4-1. آلیاژ کردن بیوپلیمر با پلیمرهای سنتزی ...............................................
8 1-4-2. استفاده مستقیم از بیوپلیمرها در بسته بندیهای زیستی .......................
9 1-5. روشهای تولید بسته بندیهای زیستی ....................................................
9 1-5-1. بسته بندیهای زیست تخریب پذیر نیمه سخت .................................
11 1-6. پوششها، فیلمها و ورقههای خوراکی .....................................................
13 1-7. خوراکی بودن و زیست تخریب پذیری فیلمها و پوششها .....................
14 1-8. کاربردهای فیلمها و پوششهای خوراکی .................................................
20 1-9. مراجع .......................................................................................................

21 فصل دوم: اندازه گیری خواص کاربردی فیلمهای خوراکی ..............................
21 2-1. مقدمه ........................................................................................................
22 2-2. ویژگیهای مکانیکی .................................................................................
23 2-2-1. عوامل مؤثر بر خواص مکانیکی ...........................................................
26 2-2-2. ارزیابی خواص مکانیکی فیلمهای بیوپلیمری ......................................
29 2-3. ویژگیهای بازدارندگی در برابر گازها و بخارها ......................................
30 2-3-1. بازدارندگی نسبت به گازها ..................................................................
33 2-3-1-1. عوامل مؤثر بر بازدارندگی فیلمهای بیوپلیمری در برابر گازها ........
36 2-3-1-2. روشهای اندازه گیری نفوذپذیری فیلمهای پلیمری به گازها .........
38 2-3-2. بازدارندگی نسبت به بخار آب .............................................................
45 2-3-2-1. اندازه گیری نفوذپذیری نسبت به بخار آب .....................................
47 2-4. ویژگیهای حرارتی ..................................................................................
47 2-4-1. مفاهیم پایه ...........................................................................................
49 2-4-2. آرایش و ساختار مولکولی در بیوپلیمرها .............................................
53 2-4-3. انتقال شیشهای در بیوپلیمرها ...............................................................
57 2-4-4. اندازه گیری خواص حرارتی ...............................................................
57 2-4-4-1. روش آنالیز حرارتی مکانیکی دینامیکی (DMTA) .........................
64 2-4-4-2. کالریمتری روبشی تفاضلی (DSC) .................................................
67 2-4-4-3. مدلهای پیش بینی دمای انتقال شیشهای .........................................
68 2-5. ویژگیهای سطحی (تعیین زاویه تماس) ..................................................
71 2-6. قابلیت تبدیل به کمپوست ........................................................................
75 2-7. خواص ارگانولپتیکی (حسّی) ...................................................................
77 2-8. مراجع .......................................................................................................

81 فصل سوم: فیلمها و پوششهای پروتئینی .........................................................
81 3-1. مقدمه (ساختار پروتئینها) .......................................................................
87 3-2. ویژگیهای فیلمهای پروتئینی ...................................................................
87 3-2-1. بازدارندگی در برابر گازها و بخار آب .................................................
94 3-2-2. ویژگیهای مکانیکی ............................................................................
97 3-3. روشهای تولید فیلمهای پروتئینی ...........................................................
100 3-4. اصلاح ویژگیهای فیلم پروتئینی ..............................................................
100 3-4-1. انتخاب صحیح مقدار و نوع نرم کننده .................................................
101 3-4-2. اصلاح ساختار و برهم کنشهای پروتئینها ........................................
102 3-4-3. تولید فیلمهای مرکب (کامپوزیت) و آمیخته ........................................
109 3-5. کاربردهای فیلمهای پروتئینی ...................................................................
111 3-6. مراجع .......................................................................................................

113 فصل چهارم: انواع فیلمهای پروتئینی و ویژگیهای آنها ....................................
113 4-1. فیلمهای حاصل از پروتئین زئین ..............................................................
113 4-1-1. ترکیب و ساختار زئین .........................................................................
115 4-1-2. ویژگیهای فیزیکوشیمیایی زئین ..........................................................
118 4-1-3. مراحل تولید زئین ................................................................................
118 4-1-3-1. فرایند استخراج گلوتن ذرت ...........................................................
119 4-1-3-2. استخراج زئین از منبع اولیه .............................................................
123 4-1-4. روشهای تولید فیلمهای زئینی ...........................................................
125 4-1-5. ویژگیهای فیلمهای زئینی ...................................................................
125 4-1-5-1. خواص مکانیکی ..............................................................................
132 4-1-5-2. بازدارندگی نسبت به بخار آب (رطوبت) ........................................
135 4-1-5-3. بازدارندگی نسبت به اکسیژن ...........................................................
138 4-1-5-4. خواص حرارتی ...............................................................................
143 4-1-5-5. اندازه گیری زاویۀ تماس (آبگریزی سطح) .....................................
145 4-2. فیلمهای حاصل از پروتئینهای گلوتنی گندم ..........................................
145 4-2-1. ترکیب و ساختار پروتئینهای گلوتنی .................................................
148 4-2-2. روش تولید فیلمهای گلوتن گندم ........................................................
150 4-2-3. ویژگیهای فیلمهای گلوتن گندم ........................................................
151 4-2-3-1. خواص مکانیکی ..............................................................................
154 4-2-3-2. بازدارندگی نسبت به بخار آب ........................................................
158 4-2-3-3. بازدارندگی نسبت به گازها .............................................................
159 4-2-3-4. بازدارندگی نسبت به آروما ..............................................................
161 4-2-3-5. خواص حرارتی ...............................................................................
164 4-3. فیلمهای حاصل از پروتئین سویا ..............................................................
164 4-3-1. ترکیب و ساختار پروتئین سویا ............................................................
166 4-3-2. روش تولید فیلمهای پروتئین سویا ......................................................
168 4-3-3. ویژگیهای فیلمهای پروتئین سویا ......................................................
168 4-3-3-1. خواص مکانیکی ..............................................................................
172 4-3-3-2. بازدارندگی نسبت به بخار آب ........................................................
176 4-3-3-3. بازدارندگی نسبت به گازها .............................................................
177 4-4. فیلمهای حاصل از پروتئینهای آب پنیری شیر ........................................
177 4-4-1. ترکیب و ساختار پروتئینهای آب پنیر ................................................
179 4-4-2. روش تولید فیلمهای پروتئین آب پنیر .................................................
181 4-4-3. ویژگیهای فیلمهای پروتئینهای آب پنیر ...........................................
181 4-4-3-1. خواص مکانیکی ..............................................................................
186 4-4-3-2. بازدارندگی نسبت به بخار آب ........................................................
188 4-4-3-3. بازدارندگی نسبت به اکسیژن ...........................................................
188 4-4-3-4. بازدارندگی نسبت به آروما ..............................................................
191 4-4-3-5. خواص حرارتی ...............................................................................
192 4-4-3-6. ویژگیهای حسی ............................................................................
193 4-5. فیلمهای حاصل از پروتئینهای کازئینی شیر ............................................
193 4-5-1. ترکیب و ساختار پروتئینهای کازئین ..................................................
197 4-5-2. روش تولید فیلمهای کازئینی ...............................................................
198 4-5-3. ویژگیهای فیلمهای کازئینی ................................................................
198 4-5-3-1. خواص مکانیکی ..............................................................................
201 4-5-3-2. بازدارندگی نسبت به بخار آب ........................................................
205 4-5-3-3. بازدارندگی نسبت به اکسیژن ...........................................................
206 4-6. فیلمهای حاصل از پروتئینهای میوفیبریلی ماهی .....................................
206 4-6-1. ترکیب و ساختار پروتئینهای میوفیبریلی ............................................
212 4-6-2. روش تولید فیلمهای پروتئین میوفیبریلی .............................................
214 4-6-3. ویژگیهای فیلمهای پروتئین میوفیبریلی .............................................
214 4-6-3-1. خواص مکانیکی ..............................................................................
217 4-6-3-2. بازدارندگی نسبت به بخار آب ........................................................
220 4-6-3-3. بازدارندگی نسبت به گازها .............................................................
221 4-6-3-4. حلالیت در آب ...............................................................................
222 4-7. فیلمهای حاصل از پروتئین سفیدۀ تخم مرغ ............................................
222 4-7-1. ترکیب و ساختار پروتئین سفیدۀ تخم مرغ ..........................................
222 4-7-2. روش تولید فیلمهای پروتئین سفیدۀ تخم مرغ ....................................
225 4-7-3. ویژگیهای فیلمهای پروتئین سفیدۀ تخم مرغ .....................................
225 4-7-3-1. خواص مکانیکی ..............................................................................
228 4-7-3-2. بازدارندگی نسبت به بخار آب ........................................................
229 4-7-3-3. بازدارندگی نسبت به اکسیژن ...........................................................
230 4-8. فیلمهای حاصل از پروتئین پنبه دانه .........................................................
230 4-8-1. ترکیب و ساختار پروتئین پنبه دانه .......................................................
231 4-8-2. روش تولید فیلمهای پروتئین پنبه دانه .................................................
236 4-8-3. ویژگیهای فیلمهای پروتئین پنبه دانه ..................................................
236 4-8-3-1. خواص مکانیکی ..............................................................................
238 4-8-3-2. بازدارندگی نسبت به بخار آب ........................................................
239 4-9. فیلمهای حاصل از پروتئینهای با دسترسی محدود .................................
240 4-9-1. فیلمهای حاصل از پروتئین بادام زمینی ................................................
240 4-9-1-1. ماهیت و نحوۀ بازیافت پروتئین ......................................................
241 4-9-1-2. روش تولید فیلم و ویژگیهای آن ...................................................
243 4-9-2. فیلمهای حاصل از پروتئین برنج ..........................................................
243 4-9-2-1. ماهیت و نحوۀ بازیافت پروتئین ......................................................
245 4-9-2-2. روش تولید فیلم و ویژگیهای آن ...................................................
247 4-9-3. فیلمهای حاصل از پروتئین نخود .........................................................
247 4-9-3-1. ماهیت و نحوۀ بازیافت پروتئین ......................................................
247 4-9-3-2. روش تولید فیلم و ویژگیهای آن ...................................................
248 4-9-4. فیلمهای حاصل از پروتئین سورگوم دانهای (جوی دو سر) ................
248 4-9-4-1. ماهیت و نحوۀ بازیافت پروتئین ......................................................
249 4-9-4-2. روش تولید فیلم و ویژگیهای آن ...................................................
251 4-9-5. فیلمهای حاصل از پروتئین پسته .........................................................
251 4-9-5-1. ماهیت و نحوۀ بازیافت پروتئین ......................................................
251 4-9-5-2. روش تولید فیلم و ویژگیهای آن ...................................................
252 4-9-6. فیلمهای حاصل از پروتئین براین خیارشور .........................................
252 4-9-6-1. ماهیت و نحوۀ بازیافت پروتئین ......................................................
253 4-9-6-2. روش تولید فیلم و ویژگیهای آن ...................................................
253 4-9-7. فیلمهای حاصل از پروتئین کراتین پر ..................................................
253 4-9-7-1. ماهیت و نحوۀ بازیافت پروتئین ......................................................
254 4-9-7-2. روش تولید فیلم و ویژگیهای آن ...................................................
256 4-10. مراجع .....................................................................................................

269 فصل پنجم: انواع فیلمهای پلیساکاریدی و ویژگیهای آنها .............................
269 5-1. مقدمه (ساختار پلیساکاریدها) .................................................................
273 5-2. خواص فیلمهای پلیساکاریدی ................................................................
274 5-3. فیلمهای حاصل از نشاسته .......................................................................
275 5-3-1. ترکیب و ساختار نشاسته ......................................................................
281 5-3-2. کاربرد نشاسته در تولید زیست پلاستیکها ..........................................
283 5-3-3. تولید فیلم نشاسته ................................................................................
288 5-3-4. خواص کاربردی فیلمهای نشاستهای ...................................................
288 5-3-4-1. بازدارندگی نسبت به بخار آب ........................................................
293 5-3-4-2. بازدارندگی نسبت به گازها و ترکیبات فرار ....................................
297 5-3-4-3. خواص مکانیکی ..............................................................................
300 5-3-4-4. خواص حرارتی ...............................................................................
301 5-4. فیلمهای حاصل از مشتقات سلولز ...........................................................
302 5-4-1. ترکیب، ساختار و ویژگیهای سلولز و مشتقات آن .............................
302 5-4-1-1. سلولز ..............................................................................................
303 5-4-1-2. مشتقات سلولز ................................................................................
305 5-4-2. تهیۀ فیلم از مشتقات سلولز ..................................................................
306 5-4-3. خواص کاربردی فیلمهای حاصل از مشتقات سلولز ...........................
306 5-4-3-1. ویژگیهای بازدارندگی ....................................................................
308 5-4-3-2. خواص مکانیکی ..............................................................................
311 5-5. فیلمهای حاصل از کیتین و کیتوزان ..........................................................
312 5-5-1. ترکیب و ساختار کیتین و کیتوزان ........................................................
316 5-5-2. روش تولید فیلم از کیتوزان .................................................................
316 5-5-3. ویژگیهای فیلمهای کیتوزانی ..............................................................
316 5-5-3-1. خواص مکانیکی ..............................................................................
318 5-5-3-2. بازدارندگی نسبت به بخار آب ........................................................
319 5-5-3-3. بازدارندگی نسبت به اکسیژن ...........................................................
320 5-5-3-4. فیلمهای مرکب کیتوزان ..................................................................
323 5-6. مراجع .......................................................................................................

329 فصل ششم: فیلمها و پوششهای لیپیدی و ویژگیهای آنها ..............................
329 6-1. مقدمه ........................................................................................................
330 6-2. تهیۀ فیلم و پوشش از لیپیدها ....................................................................
330 6-2-1. فیلمهای لیپیدی ....................................................................................
332 6-2-2. پوششهای لیپیدی ...............................................................................
335 6-3. ترکیبات لیپیدی رایج در تهیۀ فیلمها و پوششها .....................................
335 6-3-1. واکسها ...............................................................................................
337 6-3-2. تری گلیسریدها ....................................................................................
337 6-3-3. مونوگلیسریدها .....................................................................................
338 6-3-4. اسیدهای چرب ....................................................................................
338 6-3-5. الکلهای چرب ....................................................................................
338 6-4. خصوصیات فیلمها و پوششهای لیپیدی .................................................
338 6-4-1. چسبندگی و انعطاف پذیری ................................................................
339 6-4-2. خواص مکانیکی ..................................................................................
340 6-4-3. ویژگیهای نفوذپذیری .........................................................................
341 6-5. عوامل مؤثر بر نفوذپذیری نسبت به بخار آب فیلمهای حاوی لیپید .........
342 6-5-1. تأثیر ترکیبات تشکیل دهندۀ فیلم .........................................................
347 6-5-2. تأثیر ساختار فیلم .................................................................................
350 6-5-3. تأثیر شرایط محیطی و حالت فیزیکی مادۀ نفوذ کننده ..........................
353 6-6. مراجع .......................................................................................................

355 فصل هفتم: نانوکامپوزیتهای بیوپلیمری ..........................................................
355 7-1. مقدمه ........................................................................................................
357 7-2. انواع نانومواد مورد استفاده در تولید نانوکامپوزیتها ...............................
357 7-2-1. نانولولههای کربنی (CNTs) ...............................................................
358 7-2-2. فولرینها ..............................................................................................
358 7-2-3. نانومواد غیرآلی ....................................................................................
360 7-2-4. نانورسها (سیلیکاتهای لایهای) ........................................................
362 7-2-5. نانوکریستال سلولز (نانومواد آلی) ........................................................
366 7-3. روشهای تولید فیلمهای نانوکامپوزیت ...................................................
368 7-4. خواص کاربردی نانوکامپوزیتهای بیوپلیمری .........................................
368 7-4-1. خواص مکانیکی ..................................................................................
371 7-4-2. خواص بازدارندگی ..............................................................................
374 7-4-3. خواص حرارتی ...................................................................................
376 7-4-4. سایر ویژگیها ......................................................................................
379 7-5. مراجع .......................................................................................................

383 فصل هشتم: کاربرد فیلمها و پوششهای بیوپلیمری در صنایع غذایی و دارویی
383 8-1. مقدمه ........................................................................................................
384 8-2. استفاده از پوششهای بیوپلیمری برای حفظ کیفیت میوهها و سبزیها ....
384 8-2-1. اهمیت کاربرد ......................................................................................
388 8-2-2. انواع پوششهای قابل استفاده بر روی میوهها و سبزیها ....................
392 8-2-3. انواع پوششهای مورد استفاده برای میوهها و سبزیها ........................
392 8-2-3-1. پوششهای پروتئینی ........................................................................
393 8-2-3-2. پوششهای کربوهیدراتی .................................................................
397 8-2-3-3. پوششهای مرکب ...........................................................................
400 8-3. استفاده از پوششهای بیوپلیمری برای آجیلها ........................................
400 8-3-1. جنبههای تغذیهای آجیلها ...................................................................
401 8-3-2. علل فساد در آجیلها ...........................................................................
401 8-3-2-1. تندشدگی اکسیداتیو ........................................................................
403 8-3-2-2. کاهش عطر و طعم ..........................................................................
404 8-3-2-3. مهاجرت رطوبت .............................................................................
405 8-3-2-4. مهاجرت روغن ...............................................................................
406 8-3-3. روشهای رایج برای افزایش ماندگاری آجیلها ..................................
409 8-3-4. مزایای استفاده از پوششهای خوراکی برای آجیلها ...........................
412 8-3-5. روشهای پوشش دهی و فرمولاسیون پوشش .....................................
412 8-3-5-1. شرایط فرایند ...................................................................................
414 8-3-5-2. مواردی که در فرمولاسیون پوشش بایستی مورد توجه قرار گیرند ..
417 8-4. استفاده از فیلمهای خوراکی بر روی غذاهای گوشتی ..............................
417 8-4-1. اهمیت کاربرد ......................................................................................
417 8-4-2. نحوۀ کاربرد فیلمهای خوراکی روی غذاهای گوشتی ..........................
418 8-4-3. ویژگیهای فیلمهای خوراکی مورد استفاده برای گوشت ....................
418 8-4-3-1. فیلمهای لیپیدی ...............................................................................
421 8-4-3-2. فیلمها و پوششهای پلیساکاریدی .................................................
424 8-4-3-3. فیلمها و پوششهای پروتئینی .........................................................
426 8-4-3-4. فیلمهای مرکب ...............................................................................
426 8-4-4. لفافهای کولاژنی ................................................................................
427 8-4-4-1. روشهای متداول در تولید لفافهای کولاژنی ................................
431 8-4-4-2. تکنولوژی کواکستروژن (هم روزن رانی) در تولید لفافها .............
434 8-4-4-3. ویژگیهای مکانیکی و خواص رنگی لفافهای کولاژنی ................
436 8-4-4-4. روشهای دود دادن و پختن لفافهای کولاژنی ..............................
437 8-5. استفاده از پوششهای خوراکی بر روی غذاهای سرخ کردنی ..................
437 8-5-1. اهمیت کاربرد ......................................................................................
440 8-5-2. انتقال حرارت و جرم از طریق پوششهای خوراکی ............................
442 8-5-3. مثالهایی برای استفاده از پوششها بر روی غذاهای سرخ کردنی .......
444 8-6. استفاده از بیوپلیمرها در ریزپوشانی مواد دارویی و پروتئینها ..................
444 8-6-1. اهمیت کاربرد ......................................................................................
445 8-6-2. انواع پلیمرهای مورد استفاده در ریزپوشانی مواد دارویی .....................
449 8-6-3. روشهای ریزپوشانی ...........................................................................
454 8-6-4. مکانیسمهای رهایش مواد از ریزذرات .................................................
455 8-6-5. محدودیتهای ریزذرات در پروتئین رسانی یا دارو رسانی به بدن ......
460 8-7. نقش فیلمها و پوششهای خوراکی در بازدارندگی نسبت به آروما ..........
460 8-7-1. اهمیت کاربرد ......................................................................................
461 8-7-2. تأثیر برهمکنشهای آروما- بسته بندی بر روی کیفیت مادۀ غذایی ......
463 8-7-3. کنترل انتقال ترکیبات ایجاد کنندۀ آروما با استفاده از فیلمهای خوراکی
465 8-7-4. فاکتورهای مؤثر در انتقال آروما از فیلمهای خوراکی ..........................
465 8-7-4-1. شرایط خارجی ................................................................................
467 8-7-4-2. ویژگیهای ترکیب نفوذکننده ..........................................................
467 8-7-4-3. ترکیب و ساختار فیلم ......................................................................
469 8-7-5. روشهای اندازه گیری نفوذپذیری نسبت به آروما ..............................
472 8-8. حلال و کوشر بودن فیلمها و پوششهای خوراکی ..................................
475 8-9. مراجع .......................................................................................................

489 فصل نهم: فیلمهای بیوپلیمری و خوراکی فعال .................................................
489 9-1. مقدمه ........................................................................................................
491 9-2. فیلمها و پوششهای خوراکی ضدمیکروبی ..............................................
497 9-3. مواد ضدمیکروبی ......................................................................................
502 9-4. فاکتورهای مهم در کاربرد فیلمهای ضدمیکروبی .....................................
502 9-4-1. ضریب انتقال جرم و رهاسازی کنترل شده ..........................................
505 9-4-2. برهمکنش بین مادۀ غذایی و مادۀ ضدمیکروبی ....................................
506 9-4-3. دمای انبارداری .....................................................................................
507 9-4-4. شرایط فرایند ........................................................................................
508 9-4-5. ماهیت فیزیکی و شیمیایی فیلمها و پوششها .....................................
510 9-4-6. ویژگیهای ارگانولپتیکی مواد ضدمیکروبی و فیلمها و پوششها ........
512 9-5. مراجع .......................................................................................................

515 نمایه ..................................................................................................................
517 واژه نامه ............................................................................................................


Designed & Developed by Dadeban.com